bud trọn khát khao
khai xuân khởi sắc

THƯỞNG THỨC CÓ TRÁCH NHIỆM

BIA BUDWEISER CÓ NỒNG ĐỘ CỒN 5%